1395/05/16

YEAR BUILDING

اشتراک گذاری

این ساختمان در محل تلاقی دو رودخانۀ لیمپوپو و شاشه در پارک ملی ماپونگوبوئه در منطقه ای تاریخی و در بستری ویژه از نظر طبیعی در کنار تپه ای قرار دارد که جلوه ای است از رویدادهای زمین شناختی منطقه. بقایای بنایی متعلق به تمدنی کهن بر فراز تپه ای دیگر، در فاصلۀ یک کیلومتری سایت این مرکز به چشم می خورد که الهام بخش طراحی پروژه بوده. این پروژه با هدف فقرزدایی در منطقه و با بهره گرفتن از روش های بوم شناختی طراحی شده و در ساخت آن از مصالح موجود در محیط اطراف مانند چوب، خشت حاصل از خاک منطقه و سنگ طبیعی استفاده شده است. 

به این ترتیب، منظرگاه در پروژه هم منبعی است برای الهام در طراحی و هم منبعی غنی برای تأمین مواد و مصالح. علاوه بر این، عوامل دیگری مثل شیب زمین برای تراس بندی حجم ها، تعیین جهت خطوط توپوگرافی در هندسۀ پلان، ایجاد تهویۀ طبیعی برای خنک کردن ساختمان و بهره گیری از چشم انداز رودخانه در فرایند طراحی و ساخت مورد توجه بوده اند.

فرم طاق مانند ساختمان ظاهری تاریخی به آن بخشیده. ضمن آن که در طراحی ساختمان نمادهای فرهنگی آفریقای جنوبی نیز به کار رفته. نمای ساختمان با سنگ طبیعی پوشانده شده تا به سازه ای هماهنگ با محیط و برخاسته از سایت تبدیل شود. 

در فرایند ساخت این مرکز افراد بیکار در این منطقه آموزش دیدند تا در روند ساخت و ساز و استفاده از مصالح بومی - مانند تولید خشت – شریک شوند. تداوم این روش ساخت توسط بنایان و افراد محلی در روند خانه سازی و آبادانی روستاهای اطراف و حتی استفاده از مصالح باقی ماندۀ این ساختمان، هدف مهمی بوده که در کنار مقصود اصلی، یعنی انعکاس فرهنگ کهن و تاریخ متأخر منطقه، مورد توجه قرار گرفته.

برگرفته از :
محمدزاده، محمد، "طرح های منتخب سال 2009، ساختمان سال" ، فصلنامه معمار، فروردین و اردیبهشت 1389، شماره 60.
www.archdaily.com
www.akdn.org
www.peterricharchitects.co.za
www.designboom.com
www.architravel.com
www.visi.co.za

نظرات

نظری وجود ندارد، اولین نفری باشید که نظری ثبت می کنید.